วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024

💜💚สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

💐ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

▪️ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕