วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัย ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”

อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายเอกราช สร้อยจิตร เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัย ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์