วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประจำปีจำนวนเรื่องร้องเรียน (เรื่อง)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เรื่อง)อยู่ระหว่างดำเนินการ (เรื่อง)ยังไม่ได้ดำเนินการ (เรื่อง)หมายเหตุ
2564ไม่มีข้อร้องเรียน
2565ไม่มีข้อร้องเรียน
2566ไม่มีข้อร้องเรียน
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580