วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำชี้แจง

1.ในช่องที่มีสัญลักษณ์ * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล อีเมลล์  และโทรศัพท์ จะมีประโยชน์ สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์ จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผยก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
3.ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ