วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน. เพื่อถอดบทเรียนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565

🌳โครงการส่งเสริมต้นทุนทางวัฒนธรรมเชิงผสมผสานภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าชุมชน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
⭐️ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการที่มีผลการดำเนินงาน “ระดับดีเด่น” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
“กิจกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน. เพื่อถอดบทเรียนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565”
🙏🏻ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 ก.ย.65