วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

Author: yudsakorn

Uncategorizedข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน้าศูนย์ ปฏิบัติธรรมเข้าสู่ศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (บ้านละเอาะ) เพื่อถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2566

(วันนี้) 26 ก.ค.66 ม

Read More
กิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 และ 2564 และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

Read More
กิจกรรม

ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

พิธีถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรร

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมชุมชนและกิจกรรมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(วันนี้) 18 ก.ค.66 ส

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ “เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย” เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

(วันนี้) 25 พฤษภาคม

Read More