วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

3 พ.ย.65 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร. เป็นประธานในพิธีและถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุ พร้อมด้วย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาม.รภ.สร. ผู้บริหารทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติภายในงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายพุ่มกฐินในครั้งนี้ด้วย

🔸🔸สำหรับยอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 ที่สมทบทุนถวายวัดบ้านมะเมียง ได้จำนวนทั้งสิ้น 754,603 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามบาทถ้วน)