วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1 พ.ย.65 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาม.รภ.สร. ได้เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการฯ ซึ่งภายในงาน มีผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.รภ.สร. ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้