วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ Manipur University of Culture ณ Hotel Nirmala สาธารณรัฐอินเดีย

(26 พ.ย.65) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อมุ่งสร้าง พัฒนา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ