วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

✏️เมื่อวานนี้ 3 มี.ค.66 เวลา 08.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวถึงความสำคัญการส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 และมาตรฐานกลางสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานพิธีการ ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

✏️ทั้งนี้ ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนบูรณาการ การเรียนการสอนอันนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการจัดงานพระราชพิธีและงานพิธี ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานพิธีการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีวิทยากรประกอบด้วย พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพันโทสุธี สุขสากล หัวหน้าแผนกวิจัยและประเมินผล กองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวฯ ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์