วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

💜💚สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร. เป็นประธานในพิธีมอบ✨“รางวัลพชรกุญชร” ประจำปี 2566✨ ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

และผู้ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างในการประกอบคุณงามความดี ประกอบด้วย ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผศ.เรขา อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รองศาสตราจารย์อัศนีย์ เปลี่ยนศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพล สีหนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายเจษฏา คงสมมาศ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายป่วน เจียวทอง จังหวัดสุรินทร์ นายสมคิด สอนอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ แย้มสกุล จังหวัดอุดรธานี อาจารย์ ดร.นิติ นิมะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์ ดร.มณฑณ ศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายเอกวิทย์ สิทธิโชติวงศ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

💜ต่อมา เวลา 10.30 น. ประกาศทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาฯ ได้แก่

🏆รางวัลชนะเลิศ

ทีมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

🏆รางวัลชมเชย

ทีมโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

💜จากนั้น ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ภายใต้โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ อาคาร 38 บริเวณชั้น 2 ห้องเธียเตอร์ ม.รภ.สร.

#วันอนุรักษ์มรดกไทย

#รางวัลพชรกุญชร

#ประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566💜💚

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม💜💚