วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม ด้วยระบบนวอนุรักษ์แพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

❇️ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม ด้วยระบบนวอนุรักษ์แพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดย ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิวาพร พยัคนันท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร ม.รภ.สร. เกี่ยวกับการจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน และการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบนระบบนวนุรักษ์แพลตฟอร์ม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 28 ชั้น 2