วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมชุมชนและกิจกรรมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

🖍️(วันนี้) 18 ก.ค.66 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมชุมชนและกิจกรรมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย นายภราดร พิสมัย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองที ให้เกียรติเป็นประธาน และ ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. กล่าวรายงาน

🖍️การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมสุรินทร์ โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และนางสาวกรรทิมา พันธ์ศรี หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชนชาวตำบลเมืองที

🖍️เพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลเมืองทีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยจินตนาภาพบนกระดาษ เพื่อแสดงถึงเรื่องราวความเป็นอัตลักษณ์และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลายผ้าไหมของชุมชนตำบลเมืองที

🖍️ทั้งนี้ นายสตาร์ ดรุมาส รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองที ได้ให้แนวคิดการออกแบบลายผ้าไหม ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลเมืองที เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

💥การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมชุมชนและกิจกรรมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 ก.ค. 66 ณ เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

#การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมชุมชนและกิจกรรมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม💜💚