วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2566

;วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

💜ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 แห่ง ในการประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2566
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปอย่างยั่งยืน