วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ร่วมต้อนรับ ท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

✅(บ่ายวันนี้) 29 มี.ค.66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายสตาร์ ดรุมาส รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองที ทีมงาน สศว. และชาวเทศบาลตำบลเมืองที

✅ร่วมต้อนรับ ท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

✅โดย ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กล่าวรายงาน จากนัันได้พบปะพูดคุยกับประชาชน ชุมชนเทศบาลตำบลเมืองที และเยี่ยมชมผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการผลิตแพะเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, โครงการ Start-up ผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในชุมชน, โครงการการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีลวดลายเฉพาะถิ่นด้วยนวัตกรรมย้อมสีธรรมชาติจากขี้เหล็กเพื่อเพิ่มมูลค่า, โครงการจัดการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองคันนา, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการทำปุ๋ยอินทรีย์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนชุมแสง ณ วัดจอมสุทธาวาส ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

#โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม💚💜