วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้วยกลไกความร่วมมือ เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์” 20 เม.ย.66

🖍️มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร. หัวหน้าโครงการวิจัย นำคณะผู้วิจัยลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้วยกลไกความร่วมมือ เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์” ณ พื้นที่ชุมชนบ้านกระโพ บ้านจินดา บ้านตากลาง บ้านตาทิตย์ และบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

🖍️โครงการวิจัยดังกล่าวฯ ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

🖍️เพื่อเป็นการเชื่อมโยงฐานทุนทางวัฒนธรรมจัดทำเป็นแผนที่วัฒนธรรม นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและการสำนึกท้องถิ่น ทั้งนี้การจัดการทุนทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเครือข่าย การพัฒนาพื้นที่ด้านศิลปะการแสดง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการท่องเที่ยว การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาดและเทคโนโลยีดิจิทัล

🖍️โดยวางแผนดำเนินการลงพื้นที่ ตลอดระยะเวลา 15 เดือน เพื่อมุ่งหวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์💜💚

#ยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์