วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย” เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

📣(วันนี้) 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และอาจารย์ ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ฯ

-ด้านอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

-ด้านพัฒนาท้องถิ่นชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

-ด้านการบริหารจัดการข้อมูลศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล

-ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรมและความเป็นไทยระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งมีบุคลากรที่เข้าร่วมส่งผลงาน จำนวน 14 เรื่อง

📣โดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์ 4 ด้านอย่างละเอียด ดังนี้

1. ความถูกต้องตามหลักวิชาการและการพิสูจน์อักษร 30 คะแนน

2. มีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจง่าย 20 คะแนน

3. มีคุณค่าและประโยชน์ตามศาสตร์นั้น 20 คะแนน

4. เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 30 คะแนน

📣 จึงขอเลื่อนการประกาศผล เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

📲☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-515227