วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมโครงการ

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

🖍️สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. กล่าวเปิดงาน และ ผศ.สยาม ระโส รองผู้อำนวยการ สศว. กล่าวรายงาน

🖍️โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 มีวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ปุญญารัตน์ รังสูงเนิน พร้อมด้วย นายอภินันท์ รังสูงเนิน และ นายกฤษฎา นวลนาง ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ และการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอวัฒนธรรม พิธภัณฑ์ภัณฑ์ผ้า