วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

Uncategorizedข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน้าศูนย์ ปฏิบัติธรรมเข้าสู่ศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (บ้านละเอาะ) เพื่อถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2566

(วันนี้) 26 ก.ค.66 ม

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

พิธีถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรร

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมชุมชนและกิจกรรมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(วันนี้) 18 ก.ค.66 ส

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ “เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย” เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

(วันนี้) 25 พฤษภาคม

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม ด้วยระบบนวอนุรักษ์แพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม ด้วยระบบนวอนุรักษ์แพลตฟอร์มมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วันที่ 11 พ.ค.66

(วันนี้) 11 พ.ค.66 ส

Read More